ASOCIACE INSPEKTORů nemovitostí

Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí nebo členy, kteří pomocí AIN udržují a rozšiřují své odborné znalosti, a to jak v oboru technických inspekcí, tak všeobecného podvědomí se zaměřením na kompletní problematiku procesu prodeje nemovitostí.

U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí je objektivně posuzována na půdě AIN podle vlastních interních procedur. 

otázky a Odpovědi

Platnost revizí u RD a bytů - realitní kanceláře zpochybňují povinnost předkládání opakovaných revizí v platnosti u RD a bytů

Od 1.7.2022 platí požadavky na provádění pravidelných revizí též v příloze 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. V tomto legislativním předpisu není ani konkrétní zmínka o bytech, nebo rodinných domcích.

V ČSN 33 1500 „REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ“ je v tabulce 1. „LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ“, v části b) Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob – Umístění elektrického zařízení v bodě 2. je stanoveno, že pravidelné revize se provádějí u zděných a kancelářských budov ve lhůtě 5 let, ovšem s poznámkou, že tento požadavek se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu.

Z výše uvedeného je patrno, že neexistuje přímý legislativní, ani normativní požadavek na provádění pravidelných revizí v bytech. Pouze odvozeně z energetického zákona 458/2000 Sb., § 8, odst. 2, písm. d může distributor požadovat dodání revizní zprávy („pravidelné“) jako podklad pro zahájení dodávky elektřiny pro nového zákazníka (změna nájemce bytu, nebo nového majitele rodinného domku).

Z uvedeného tedy vyplývá, že pravidelné (v pravém smyslu slova) revize bytů a rodinných domků nejsou požadovány žádným předpisem.

Jak se na to dívají pojišťovny?

Vlastník nemovitosti – občan – by měl ze zákona provádět pravidelnou kontrolu spalinové cesty 1x za rok a pokud vlastní kotel na tuhá paliva, pak pravidelný servis kotle 1x za 2 roky, při které se provádí i jeho kontrola.

Mezi nepovinné kontroly může např. patřit pravidelní roční kontrola plynových zařízení. Vyhláška sice stanovuje povinnost provádět pravidelnou provozní revizi plynového kotle jedenkrát za tři roky pouze pro firmy a podnikatele. Aby však kotel vždy plně fungoval a eliminovala se zbytečná bezpečnostní rizika, doporučuje se provádět revizi kotle pravidelně nejlépe 1x za rok.

Pravidelnou kontrolou kotle získáte jistotu, že je váš kotel bezpečný. Při nedostatečném odvětrávání plynových spotřebičů totiž vzniká jedovatý oxid uhelnatý. Jeho únik je obtížné zaznamenat, protože nemá žádný zápach. A v případě, že se oxid uhelnatý v místnosti nahromadí, stává se pro majitele domu nebezpečným, v případě jeho vysoké koncentrace může dojít až k udušení.

Revize vyhrazených technických zařízení jsou povinny provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, které mají místo určené k podnikání.

PředmětPovinnéPrávní úprava
ElektroinstalaceNEzákon č. 174/1968 ukládá povinnost provádět revize na vyhrazených technických zařízeních pouze organizacím a podnikajícím fyzickým osobám

Plynové spotřebiče a rozvody plynu

NEzákon č. 174/1968 ukládá povinnost provádět revize na vyhrazených technických zařízeních pouze organizacím a podnikajícím fyzickým osobám

s ohledem na bezpečnost se však doporučuje provádět tyto revize 1x za 3 roky (v krajním případě může nařídit pouze distributor plynu)
Hromosvod

NEzákon č. 174/1968 ukládá povinnost provádět revize na vyhrazených technických zařízeních pouze organizacím a podnikajícím fyzickým osobám

Tlaková kanalizace

NE
Revize komínů (spalinové cesty)

ANO!
nařízení vlády č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty; jednorázově - ve vymezených případech (zahájení provozu, po požáru...); provádí oprávněná osoba

Čištění a kontrola komínů (spalinové cesty)

ANO!

nařízení vlády č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty; čištění možné i svépomocí, kontrolu nejméně 1x ročně (dle typu kotle) musí provést oprávněná osoba a vydá certifikát

Požární bezpečnost

ANOkominíci ANO; hasiči NE

Kontroly kotlů na tuhá paliva

ANOod 1. 1. 2017

Revize plynového kotle

NE fyzická osobavyhláška č. 85/1978 Sb.
s ohledem na bezpečnost se doporučuje provádět 1x za tři roky (povinnost dle zákona 458/2000 Sb. udržovat odběrné plynové zařízení bezpečné)
Revize krbových kamen

ANO Požadavky zákona číslo 201/2012 Sb., známého též jako zákona o ochraně ovzduší. V něm se mimo jiné dočteme, že příslušnou revizi musí mít všechny tepelné zdroje napojené na otopnou soustavu a disponující příkonem větším než 10 kW - a to minimálně každé tři roky. Samozřejmostí je pak prvotní revize před uvedením krbu, krbové vložky nebo krbových kamen do provozu.

Umístění bleskosvodu

záleží na stavbě

Pokud má stavebník povinen bleskosvod umístit (dotaz na stavební úřad):

- hromosvody zřízené do 1. 2. 2009 revize 1x za 5 let (u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky);
- systém ochrany před bleskem a přepětím zřízený po 1. 2. 2009 úplná revize 1x 4 roky

 

KONTAKT

ADRESA

Tiskařská 257/10
Malešice, Praha 10 
108 00
IČ: 22759069

Představenstvo AIN

Petr Vencl – předseda
Ing. Ctibor Hůlka
Ing. Tomáš Zima
Ing. Pavel Štáf
Ing. Jiří Tencar